Skip to content
info@thebiggifts.com 0172 - 25 70 43

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. The Big Gifts B.V.: de besloten vennootschap The Big Gifts B.V., statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77743717.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met The Big Gifts B.V. een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Producten: de producten die The Big Gifts B.V. verkoopt. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het via een online webwinkel verkopen van zelfontworpen cadeau artikelen aan bedrijven. Tevens de verkoop van relatie- en kerstgeschenken.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen The Big Gifts B.V. en klant krachtens welke The Big Gifts B.V. de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de opdrachtgever en/of The Big Gifts B.V. worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.9. Website: www.thebiggifts.com.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door The Big Gifts B.V. gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen The Big Gifts B.V. en klant, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij The Big Gifts B.V. verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van The Big Gifts B.V. en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door The Big Gifts B.V. zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. HET AANBOD EN DE OFFERTE
3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2. The Big Gifts B.V. zal in het aanbod/offerte aangeven welke producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod/offerte.
3.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als The Big Gifts B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden The Big Gifts B.V. niet. Tevens is The Big Gifts B.V. niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het verkeerd gebruik van de artikelen. Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
3.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft The Big Gifts B.V. het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.5. The Big Gifts B.V. behoudt zich het recht voor om bij een offerte met een factuurwaarde van meer dan €1.000,- een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens The Big Gifts B.V. de opdracht zal gaan uitvoeren dan wel de producten levert.
3.6. Alle door The Big Gifts B.V. gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
3.7. The Big Gifts B.V. behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.8. The Big Gifts B.V. behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.9. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.10. The Big Gifts B.V. is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. AANBOD, OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Het aanbod en de overeenkomst komen tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan The Big Gifts B.V. verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod via de e-mail of door een bestelling via de webshop. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten. Vergissingen of fouten in het aanbod (op afbeeldingen) binden The Big Gifts B.V. niet.
4.2. Het aanbod en de aanvaarding is onherroepelijk geworden op het moment dat The Big Gifts B.V. een orderbevestiging aan de klant heeft toegestuurd. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal The Big Gifts B.V. binnen bekwame tijd overgaan tot de levering van het product. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt The Big Gifts B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.4. The Big Gifts B.V. heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en The Big Gifts B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met The Big Gifts B.V. wenst te annuleren komt hem dit recht enkel toe indien de opdracht wordt geannuleerd voordat de producten verstuurd zijn. De klant dient The Big Gifts B.V. schriftelijk mede te delen de bestelling te willen annuleren.
4.7. Indien The Big Gifts B.V., door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is The Big Gifts B.V. gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die The Big Gifts B.V. in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door The Big Gifts B.V. uitgevoerde werk te vergoeden.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR THE BIG GIFTS B.V.
5.1. The Big Gifts B.V. garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. The Big Gifts B.V. spant zich in om de gegevens die The Big Gifts B.V. voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde producten dient The Big Gifts B.V. met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. The Big Gifts B.V. is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin The Big Gifts B.V. uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is The Big Gifts B.V. eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van The Big Gifts B.V. en/of overige promotionele uitingen van The Big Gifts B.V..
5.6. The Big Gifts B.V. behoudt zich het recht voor om de in opdracht gemaakte ontwerpen op een later moment in de webshop voor eigen verkoop aan te bieden. The Big Gifts B.V. zal hiervoor te allen tijde om toestemming van de opdrachtgever vragen.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT 
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient The Big Gifts B.V. te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht The Big Gifts B.V. onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar The Big Gifts B.V. om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Big Gifts B.V. zijn verstrekt, heeft The Big Gifts B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt The Big Gifts B.V. steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, het banknummer.
6.5. Wanneer The Big Gifts B.V. inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. The Big Gifts B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de Klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens.
6.6. Bij klachten over de door The Big Gifts B.V. geleverde producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan The Big Gifts B.V. binnen 30 dagen na levering van de producten. De klant vrijwaart The Big Gifts B.V. één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde producten.
6.7. Indien de klant The Big Gifts B.V. de opdracht geeft tot het maken van gepersonaliseerde artikelen vervalt de mogelijkheid tot annuleren.
6.13. Het risico van verzending van de bestelde producten van The Big Gifts B.V. richting de klant ligt volledig bij de klant. The Big Gifts B.V. verstuurt de producten met pakketpost van DHL, PostNL en DPD. The Big Gifts B.V. is niet aansprakelijk voor verlies of verkeerde bezorging van het product indien door de klant een onjuist bezorgadres is opgegeven.
6.14. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 5 dagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met The Big Gifts B.V.. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met The Big Gifts B.V., kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door The Big Gifts B.V. te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door The Big Gifts B.V. opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. In geval van producten zal The Big Gifts B.V. de bestellingen binnen 1 tot 2 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.
7.2. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door The Big Gifts B.V. mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel
6.2.
7.3. Aan de leveringsplicht van The Big Gifts B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door The Big Gifts B.V. geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
7.4. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen, afmetingen en opdrukken.
7.5. The Big Gifts B.V. levert haar producten en diensten slechts aan klanten die de minimale leeftijd van 18 jaren hebben bereikt. Bij het online bestellen van de artikelen waarin alcohol is verwerkt, zal bij de levering van de producten door de bezorger van de pakketten om een geldig legitimatie worden gevraagd. Indien de klant geen geldig legitimatiebewijs kan tonen zal het pakket niet worden afgeleverd en worden geretourneerd aan The Big Gifts B.V..

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door The Big Gifts B.V. verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een eerste bestelling dient voorafgaand aan de verzending te worden voldaan. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de klant worden geleverd. Vervolgbestellingen worden slechts verstuurd na voldoening van alle openstaande facturen.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.6. In bovenstaande gevallen heeft The Big Gifts B.V. voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.7. De klant gaat er mee akkoord dat The Big Gifts B.V. elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt The Big Gifts B.V. zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.8. De klant kan bezwaren tegen de door The Big Gifts B.V. verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan The Big Gifts B.V. kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal The Big Gifts B.V. een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.9. Alle door The Big Gifts B.V. geleverde producten blijven eigendom van The Big Gifts B.V. totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan The Big Gifts B.V. zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle ter beschikking gestelde documentatie, aanbiedingen, tekeningen en modellen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij The Big Gifts B.V. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door The Big Gifts B.V. geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht aan andere retailers of groothandelaren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tevens is doorverkoop en distributie anders dan in de fysieke winkel en/of webshop van de klant niet toegestaan.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van The Big Gifts B.V. en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van The Big Gifts B.V..
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door The Big Gifts B.V. ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van The Big Gifts B.V..
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door The Big Gifts B.V. geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. The Big Gifts B.V. is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van The Big Gifts B.V. plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant The Big Gifts B.V. vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.8. Bij inbreuk heeft The Big Gifts B.V. recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen The Big Gifts B.V. en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. The Big Gifts B.V. kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien The Big Gifts B.V. onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €500,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan The Big Gifts B.V. uitkeert.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is The Big Gifts B.V. dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan;
•    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
•    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van The Big Gifts B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan The Big Gifts B.V. toegerekend kunnen worden;
•    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4. The Big Gifts B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door The Big Gifts B.V. geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van The Big Gifts B.V..
10.5. The Big Gifts B.V. is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. The Big Gifts B.V. is daarnaast nimmer aansprakelijk voor geleden verliezen door de klant in geval van het niet kunnen uitleveren van een levering. The Big Gifts B.V. is afhankelijk van haar leveranciers.
10.7. Klant vrijwaart The Big Gifts B.V. voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten van The Big Gifts B.V..

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. The Big Gifts B.V. is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. The Big Gifts B.V. is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar The Big Gifts B.V. weinig of geen invloed op kan uitoefenen. The Big Gifts B.V. kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie The Big Gifts B.V. een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van The Big Gifts B.V. onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van The Big Gifts B.V., transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij The Big Gifts B.V., wanprestatie door leveranciers van The Big Gifts B.V. waardoor The Big Gifts B.V. haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van The Big Gifts B.V. of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft The Big Gifts B.V. ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat The Big Gifts B.V. in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST, BEËINDIGING EN ANNULERING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.2. Beide partijen, zowel klant als The Big Gifts B.V., komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.3. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan The Big Gifts B.V. de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
•    aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
•    ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
•    het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
•    klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met The Big Gifts B.V. voortvloeiende verplichting;
•    klant inbreuk maakt op rechten van derden;
•    klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van The Big Gifts B.V.;
•    klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
•    bij terugkerende betalingsproblemen.
The Big Gifts B.V. zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.3, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.4. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.2 en 12.3 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die The Big Gifts B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.5. The Big Gifts B.V. behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien The Big Gifts B.V. overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. The Big Gifts B.V. zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven.
Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en The Big Gifts B.V. in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van The Big Gifts B.V. worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van The Big Gifts B.V. aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van The Big Gifts B.V..
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door The Big Gifts B.V. te leveren producten voor rekening komt van The Big Gifts B.V., heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN
14.1. Indien de klant gepersonaliseerde producten bestelt, dan wel een order plaatst van meer dan €1.000,- dient de factuur geheel of gedeeltelijk voorafgaand aan de levering of productie van de gepersonaliseerde producten te zijn voldaan.
14.2. Indien geen tijdstip voor levering is overeengekomen dient de klant de producten af te nemen, dan wel The Big Gifts B.V. in de gelegenheid te stellen om de producten af te leveren, binnen één maand na het plaatsen van de bestelling/het geven van de opdracht. Uiterlijk binnen zes maanden na het plaatsen van de bestelling/het geven van de opdracht dienen de producten in het bezit van de klant te zijn.
14.3. Bij overtreding van artikel 14.2. is The Big Gifts B.V. gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen minimaal 1% van het overeengekomen factuurbedrag per maand.
14.4. De geldigheidsduur van aanbiedingen en/of kortingen en de houdbaarheid/inhoud van bepaalde artikelen worden duidelijk op het artikel vermeld en tevens geregistreerd in een logboek van The Big Gifts B.V.. Alle producten van The Big Gifts B.V. hebben een unieke barcode.
14.5. Voor ieder soort product is een door The Big Gifts B.V. te bepalen verpakking in de prijs inbegrepen, onverminderd het recht van The Big Gifts B.V. om statiegeld in rekening te brengen. Herbruikbaar verpakkingsmateriaal blijft eigendom van The Big Gifts B.V. en dient, indien The Big Gifts B.V. hierom verzoekt, zo spoedig mogelijk geretourneerd te worden. The Big Gifts B.V. is derhalve niet verplicht om verpakkingsmateriaal in te nemen.
14.6. The Big Gifts B.V. biedt exclusiviteit op haar producten aan klanten die regelmatig per jaar bestellen en het gehele of bijna het gehele assortiment afnemen. Door middel van het plaatsen van een bestelling is de exclusiviteit door de klant vastgelegd. De verkoopplaats wordt vrijgegeven als er niet binnen 6 maanden een vervolgbestelling volgt. Levering geschiedt alleen aan fysieke winkels en/of fysieke winkels met een webshop. Indien de klant enkel een webshop heeft worden in die situatie geen producten verkocht, The Big Gifts B.V. kan exclusiviteit dan niet garanderen.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen The Big Gifts B.V. en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor The Big Gifts B.V. alleen bindend indien en voor zover deze door The Big Gifts B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien The Big Gifts B.V. op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde worden overgedragen indien The Big Gifts B.V. hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij The Big Gifts B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.7. De klant en The Big Gifts B.V. zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen The Big Gifts B.V. en de klant.

  • Versie: april 2020
Back To Top